Antirasism

Vi vill leva i ett land där alla människor, oavsett hudfärg, religion eller etnicitet, har samma möjligheter och förutsättningar i livet. Rasism gör att vi krymper som människor, stereotyper och diskriminering skapar ohälsa. Vi vill skapa ett samhälle som håller ihop, där alla känner sig trygga.

Läs mer

Rasism drabbar inte bara den som blir utsatt utan det påverkar hela samhället negativt. Rasism splittrar sammanhållning i samhället och skadar tilliten. Det leder till att vi blir rädda för varandra och börjar leta efter syndabockar. 

Hatet, fördomar och hoten ökar. Samhälls- och debattklimatet har förändrats snabbt och rasism har normaliserats både i vardagen, på nätet och i politiken. Rasism är ett hot mot vårt samhälle, vår demokrati och våra liv. Antirasism kräver ny politik och att vi är fler som ifrågasätter och står upp för varandra. 

Ett viktigt steg för att se och kunna åtgärda rasism är att börja mäta den. På samma sätt som vi har statistik för kvinnor och män för att skapa jämställdhet behöver vi införa jämlikhetsdata med statistik som bygger på alla diskrimineringsgrunder.

Sjukvård fri från rasism

Miljöpartiet vill

– Satsa på kompetensutveckling inom sjukvården om antirasism och hur olika besvär och sjukdomar ser olika ut på huden beroende på hur mycket melanin vi har.
– De som söker vård ska inte kunna kräva att få träffa en läkare med en viss etnicitet, på samma sätt som de som söker vård inte ska utsättas för stereotypt bemötande.

Inkluderande arbetsliv

Miljöpartiet vill

– Att förvaltningschefer och olika direktörer inom kommuner och regioner ska spegla samhället bättre.
– Göra det enklare att starta upp och driva små företag.
– Utreda möjligheten att införa anonyma ansökningar för jobb för att kunna skapa mer jämlik bedömning.

Trygghet

Miljöpartiet vill

– Att konventionen om avskaffande av rasdiskriminering blir svensk lag.
– Satsa på kompetensutveckling för poliser och ordningsvakter om antirasism.
– Stärk polisens arbete mot hatbrott och diskriminering.
– Stärka Diskrimineringsombudsmannen för att möjliggöra fler utredningar och korta handläggningstiden.

Urfolk och nationella minoriteter

Miljöpartiet vill

– Att konvention till skydd för samers och ursprungsfolks rättigheter, ILO 169, blir svensk lag.
– Stärk samiskt inflytande och självbestämmande.
– Ökat inflytande över naturen. Intäkter från naturen ska i högre grad tillfalla det samiska samhället.
– Att staten ska ta ansvar för historiska övergrepp och ge upprättelse åt det samiska folket med en sanningskommission.
– Främja Sveriges nationella minoritetsspråk.

Förskola och skola

Miljöpartiet vill

– Motverka rasism i förskolan och skolan med ett normkritiskt arbetssätt.
– Satsa på kompetensutveckling för lärare och pedagoger om antirasism
– Göra en nationell satsning för att öka representationen av människor med brun och svart hudfärg i det undervisningsmaterial som används.
– Säkerhetsställa och höja kvalitén på modersmålsundervisningen..
– Öka kunskapen om Sveriges rasistiska historia.

Jämlik pension

Miljöpartiet vill

– Även om en inte bott i Sverige under hela arbetslivet ska en få en pension som det går att leva på.
– Höj nivån på garantipensionen, alla ska kunna leva på sin pension.

Jämlikhetsdata

Miljöpartiet vill

– Införa jämlikhetsdata det vill säga statistik som bygger på alla diskrimineringsgrunder.

”Använd dina privilegier. Min närhet till de dominerande kulturen ger mig makt att upphäva den. Jag kan använda denna makt för att hålla upp dörrarna för alla som befinner sig i marginalerna. Du kan göra samma sak!

Brittany Packnett

”När du vet bättre, gör bättre!

Maya Angelou

“Urfolk utgör 5 procent av världens befolkning och deras marker har 80 procent av jordens biologiska mångfald. Urfolkens inflytande, kunskap och kultur är alltså helt avgörande för att mildra den pågående effekten av arters massutdöende och klimatkrisen.

Whe´na Ha´mu Kwasset

För att framtiden är jämlik och klimatsmart!
Miljöpartiets feministiska röst.