Antirasism

Vi vill leva i ett land där alla människor, oavsett hudfärg, religion eller etnicitet, har samma möjligheter och förutsättningar i livet. Rasism gör att vi krymper som människor, stereotyper och diskriminering skapar ohälsa. Vi vill skapa ett samhälle som håller ihop, där alla känner sig trygga.

Läs mer

Rasism drabbar inte bara den som blir utsatt utan det påverkar hela samhället negativt. Rasism splittrar sammanhållning i samhället och skadar tilliten. Det leder till att vi blir rädda för varandra och börjar leta efter syndabockar. 

Hatet, fördomar och hoten ökar. Samhälls- och debattklimatet har förändrats snabbt och rasism har normaliserats både i vardagen, på nätet och i politiken. Rasism är ett hot mot vårt samhälle, vår demokrati och våra liv. Antirasism kräver ny politik och att vi är fler som ifrågasätter och står upp för varandra. 

Ett viktigt steg för att se och kunna åtgärda rasism är att börja mäta den. På samma sätt som vi har statistik för kvinnor och män för att skapa jämställdhet behöver vi införa jämlikhetsdata med statistik som bygger på alla diskrimineringsgrunder.

Sjukvård fri från rasism

Miljöpartiet vill

– Satsa på kompetensutveckling inom sjukvården om antirasism och hur olika besvär och sjukdomar ser olika ut på huden beroende på hur mycket melanin vi har.
– De som söker vård ska inte kunna kräva att få träffa en läkare med en viss etnicitet, på samma sätt som de som söker vård inte ska utsättas för stereotypt bemötande.

Inkluderande arbetsliv

Miljöpartiet vill

– Att förvaltningschefer och olika direktörer inom kommuner och regioner ska spegla samhället bättre.
– Göra det enklare att starta upp och driva små företag.
– Utreda möjligheten att införa anonyma ansökningar för jobb för att kunna skapa mer jämlik bedömning.

Trygghet

Miljöpartiet vill

– Att konventionen om avskaffande av rasdiskriminering blir svensk lag.
– Satsa på kompetensutveckling för poliser och ordningsvakter om antirasism.
– Stärk polisens arbete mot hatbrott och diskriminering.
– Stärka Diskrimineringsombudsmannen för att möjliggöra fler utredningar och korta handläggningstiden.

Urfolk och nationella minoriteter

Miljöpartiet vill

– Att konvention till skydd för samers och ursprungsfolks rättigheter, ILO 169, blir svensk lag.
– Stärk samiskt inflytande och självbestämmande.
– Ökat inflytande över naturen. Intäkter från naturen ska i högre grad tillfalla det samiska samhället.
– Att staten ska ta ansvar för historiska övergrepp och ge upprättelse åt det samiska folket med en sanningskommission.
– Främja Sveriges nationella minoritetsspråk.
-Majoritetsbefolkningen i Sverige har länge förtryckt den samiska ursprungsbefolkningen. Inget annat parti än MP har tagit ställning för samiska rättigheter och mot gruvan i Gállok. Vi vill fortsatt arbeta för att samers rättigheter ska få den plats de förtjänar i svensk politik.
-Miljöpartiet vill stärka jämställdheten, bekämpa rasism och diskriminering och stärka nationella minoriteters rätt till kultur, mark och språk.

Förskola och skola

Miljöpartiet vill

– Motverka rasism i förskolan och skolan med ett normkritiskt arbetssätt.
– Satsa på kompetensutveckling för lärare och pedagoger om antirasism
– Göra en nationell satsning för att öka representationen av människor med brun och svart hudfärg i det undervisningsmaterial som används.
– Säkerhetsställa och höja kvalitén på modersmålsundervisningen..
– Öka kunskapen om Sveriges rasistiska historia.

Jämlik pension

Miljöpartiet vill

– Även om en inte bott i Sverige under hela arbetslivet ska en få en pension som det går att leva på.
– Höj nivån på garantipensionen, alla ska kunna leva på sin pension.

Jämlikhetsdata

Miljöpartiet vill

– Införa jämlikhetsdata det vill säga statistik som bygger på alla diskrimineringsgrunder.

Detta har vi gjort!

   Miljöpartiet har

Miljöpartiet har i regering medverkat till väldigt stora satsningar på att nyanlända fortare ska komma i arbete, lära sig svenska och integreras i samhället. Det har bland annat handlat om ett flertal åtgärder för att underlätta validering av nyanländas utbild­ningar och kunskaper, möjligheter att komplettera en utbildning för att den ska vara gångbar på den svenska arbetsmarknaden, snabbspår för människor med kompetenser inom bristyrken, utveckla fler öppna förskolor med språkstöd och att anpassa etableringsprogrammet till att bättre likna andra arbets­marknadspolitiska program.

-MP har även varit pådrivande i arbetet för att motverka segregation. Under vår tid i regeringen presenterades både en långsiktig strategi och en handlingsplan för att minska och motverka segregation

-2022 infördes nya åtgärder för att förhindra “kompetensutvisningar” av arbetskraftsinvandrare och ett nytt uppehållstillstånd, även kallat talangvisum, införs för vissa högkvalificerade och välutbildade personer. Även skärpta krav på kontroller av oseriösa arbetsgivare införs

-Vi fick igenom lättnader i den nya migrationslagstiftningen som trädde i kraft 2021. Den humanitära grunden för uppehållstillstånd gör att barn och även vissa vuxna kan få stanna i Sverige på grund av särskilt ömmande omständigheter.

-Förbättringar för ensamkommande genom “gymnasielagen” 2017, som gjorde att ungdomar fick längre uppehållstillstånd för att kunna gå klart gymnasiet, och därefter ha möjlighet att stanna permanent om de får jobb

-Ett nationellt kunskapscenter för ensamkommande barn och unga upp till 21 år inrättades 2017

-2017 infördes också ett tillfälligt kommunbidrag för att göra det möjligt för kommuner att låta ensamkommande som hinner fylla 18 år under asylprocessen bo kvar i den kommun som de hunnit rota sig i, istället för att tvingas flytta och avbryta sin skolgång

-2017 fick vi också igenom en budgetsatsning för att motverka psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända barn och unga och resurser till civilsamhället för att motverka hemlöshet bland unga vuxna

-Familjeåterförening förenklas för syrier och snabbas på genom att det blir möjligt för Syrier att ansöka på ambassaden i Khartoum, i Sudan

-En lag infördes som innebär att alla kommuner ska vara med och ta emot nyanlända

-Antalet kvotflyktingar höjs till 5 000 personer om året

”Använd dina privilegier. Min närhet till de dominerande kulturen ger mig makt att upphäva den. Jag kan använda denna makt för att hålla upp dörrarna för alla som befinner sig i marginalerna. Du kan göra samma sak!

Brittany Packnett

”När du vet bättre, gör bättre!

Maya Angelou

“Urfolk utgör 5 procent av världens befolkning och deras marker har 80 procent av jordens biologiska mångfald. Urfolkens inflytande, kunskap och kultur är alltså helt avgörande för att mildra den pågående effekten av arters massutdöende och klimatkrisen.

Whe´na Ha´mu Kwasset

För att framtiden är jämlik och klimatsmart!
Miljöpartiets feministiska röst.