Feminism

Feminism är att göra jämlikhet! Ojämlikhet, stereotyper och diskriminering skapar ohälsa och otrygghet. Vi vill skapa ett samhälle där alla människor kan må bra, känna sig trygga och nå sin fulla potential. Vill vill att samhället ska vara jämlikt från det att vi föds genom hela livet och när vi åldras.

Läs mer

Tittar vi på vilka det är som står för den största koldioxidutsläppen är det tydligt. De rikaste tio procenten i världen står för 49 procent av utsläppen. Den fattigaste hälften av jordens befolkning står för tio procent av utsläppen. Det finns också stora skillnader mellan gruppen män och gruppen kvinnor sett till koldioxidutsläpp. I Sverige släpper mäns privata transporter ut dubbelt så mycket koldioxid som kvinnors transporter.  Män äter mer kött än kvinnor, vilket också bidrar till växthuseffekten. 

Länge har yttre hot från andra länder prioriterats framför våld i nära relationer. Utbyggnad av infrastruktur för bilar och inrikesflyg har prioriterats framför satsningar på kollektivtrafik. Vår gemensamma välfärd, förskola, skola, sjukvården och stöd till äldre har effektiviseras och rationaliseras så hårt att de som arbetar inom dessa sektorer idag går på knäna. Allt för att tillväxten av pengar och jakten på vinster har varit första prioritet. Därför är det nödvändigt med ett feministiskt tänk när vi ska ställa om.

En bra start på livet

Miljöpartiet vill

• Alla ska ha en trygg förlossning med en barnmorska per födande.
• Barnmorskors arbetsvillkor ska förbättras. Sänk normal arbetstid till 35 timmar, med bibehållen lön.
• Tredelad föräldraförsäkring, där en tredjedel kan överlåtas till andra viktiga vuxna än de juridiska föräldrarna.
• Könsneutal familjepolitik, alla föräldrar och familjer ska ha lika rättigheter.
• Barn ska kunna ha fler vårdnadshavare än två så att alla olika familjer inkluderas.

Jämlik skola och förskola

Miljöpartiet vill

• Skolan och förskolan ska vara trygg, därför vill vi satsa på våldsförebyggande arbete med ett normkritiskt perspektiv.
• Stärka det aktiva arbete med jämlikhet och med att motverka och förebygga rasism, sexism, homofobi, transfobi och funkofobi.
• Alla barn och elever ska få lära sig om samtycke. Förskolan och skolan ska arbeta aktivt med att skapa samtyckeskultur.
• Förbjud vinster i skolan och förskolan, skattepengarna ska gå till skolans verksamhet.
• Mindre barngrupper i förskolan och på fritids och fler pedagoger per barn.
• Satsa mer på fysisk rörelse och barns och elevers fysiska och psykiska hälsa.

 

En bra start på mensen

Miljöpartiet vill

• Alla unga som får mens ska få flergångs mensskydd gratis av skolan. Bra för miljön och för en jämställd skola.
• Det ska också finnas gratis engångs mensskydd på alla skoltoaletter.

 

Stoppa sexuellt våld

  Miljöpartiet vill

Skärpa straffen för sexualbrott.
• Sexuella övergrepp ska straffas oavsett om de sker online eller offline.
Stärka skolans arbete med kroppskunskap, sexualundervisning och samtycke.
• Skärpa straffen för övergrepp på barn.
• Sexuella övergrepp på barn som filmas eller fotas ska inte kallas för barnpornografi utan för övergrepp mot barn.
• Samtycke kan inte köpas. Även prostituerade och så kallat sex köp ska omfattas av samtyckeslagstiftningen.
• Människor i prostitution ska ha brottsofferstatus.

 

Trygghet

Miljöpartiet vill

• Utbildning om mäns våld mot kvinnor blir obligatoriskt för alla som arbetar i socialtjänsten, hemtjänsten, skolan, polisen och inom rättsväsendet.
• Polisen ska få mer resurser för att prioritera arbetet mot våld mot kvinnor och barn.
• Tjej-, kvinno- och transjourer ska få  permanent stöd och att staten tar mer ansvar för denna verksamhet så att den finns i hela landet.
• Straff för våld mot kvinnor och transpersoner ska skärpas.

Hela lönen och hela pensionen

Miljöpartiet vill

• Det är dags för jämställda löner. Det offentliga ska gå före och höja kvinnors löner i de branscher som har låg lön.
• Höjd garantipension så att alla kan leva på sin pension.
• Pensionen ska utgå från åren med högst inkomst, istället för att bygga på hela livsinkomsten. Pensionen ska inte förstärka ojämställda liv.

 

Sjukvård

Miljöpartiet vill

• Vården ska vara jämlik. Det ska inte spela någon roll om du är kvinna, man, transperson, vilken färg du har på din hud eller vilken socioekonomisk bakgrund du har. Alla ska få vård på jämlika villkor.
• Förbjud vinster i vården – alla skattepengar ska gå till verksamheten.
• Anställa fler i vården för att minska arbetsbördan och stressen.
• Satsa på forskning om kvinnors hälsa så att fler får rätt vård och hjälp. Ny kunskap ska snabbt implementeras i verksamheterna.

 

 

Detta har vi gjort!

Miljöpartiet har

Drivit igenom en samtyckeslag som innebär att det nu är förbjudet att ha sex med en person som inte uttryckligen sagt ja, eller aktivt visar att den vill delta

 

-Som en följd av samtyckeslagen sett till att ändra så att ämnet “sex och samlevnad” i skolan nu blir “sexualitet, samtycke och relationer”. I det nya ämnet får frågor om hedersvåld, pornografi, normer och relationer större utrymme än idag

-Infört nya examensmål i lärarutbildningarna för att alla blivande lärare ska vara trygga i att undervisa om sex och relationer

-Höjt budgeten för klimat och bistånd som gynnar kvinnor i fattiga länder

-Stärkt stödet till kvinnojourer som hjälper kvinnor som drabbats av våld

-Gjort föräldraförsäkringen mer jämställd genom att reservera en tredje månad åt vardera förälder

-Infört en särskild straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv

-Sett till att konsekvenser för jämställdheten synliggjorts redan vid utformningen av statsbudgeten

-Satsat på att de mest utsatta pensionärerna, som ofta är kvinnor, får mer pengar i plånboken

-Infört statsbidrag för ideella organisationer som främjar mötesplatser för unga hbtqi-personer

-Sjösatt ett åtgärdspaket mot mäns våld mot kvinnor som omfattar 40 punkter. Det har successivt börjat förverkligas under 2022 och hjälper oss i arbetet med att ingen kvinna ska mördas eller utsättas för våld i nära relationer.

-Som ett resultat av åtgärdspaketet utreds nu bland annat om barn mellan 15 och 17 år ska ha ett starkare straffrättsligt skydd mot sexuella övergrepp, våldsutsattas rätt till tandvård och även rätten till boende, samt straffmätning vid flerfaldig brottslighet. Dessutom har straffen skärpts för våldtäkt, våldtäkt mot barn och sexköp och en rad uppdrag getts till myndigheter för att utveckla och utöka arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

-Gett ensamstående laglig möjlighet till insemination i Sverige

-Säkrat pengar för att förbättra barns situation i skyddat boende, bland annat genom att varje barn ska få insatser efter sina egna behov. En proposition ska läggas fram under 2022.
Sverige har med en miljöpartistisk biståndsminister blivit den största givaren till FN:s arbete med jämställdhet och kvinnor och flickors rättigheter.

-Vi har satt tydliga mål för att bryta ojämställda strukturer i världen och för att resurser går till kvinnors egna prioriteringar.

 

Att arbeta i solidaritet med andra är ett fantastiskt sätt att agera och bygga kollektiv styrka för att nå förändring.

Tiffany Jewell

Pattie Gonia

Vem sa att drag queens inte kan vara gröna? Pattie Gonia tog på sig sina höga klackar på en Rocky Mountain vandring för att skapa medvetenhet om klimatförändringar. Pattie vill utmana oss att tänka på intersektionalitet och hur klimatet spelar en roll i våra samhällen.


Foto Wyn Wiley

Mary Robinson

Grundade en stiftelse för Klimaträttvisa som arbetar med att ta fram resurser till de som drabbas värst av klimatförändringarna = fattiga människor runt om i världen. Mary har grundat organisationen Realizing Rights.

Foto rte.ie

För att framtiden är jämlik och klimatsmart!
Miljöpartiets feministiska röst.