Funkis

Alla har olika funktionsförmåga men samhället är ofta format som att vi alla funkar likadant. Vi vill skapa ett tillgängligt samhälle med anpassningar som gör att livet fungerar för alla oavsett funktionsnedsättning. Funkofobi gör att vi krymper som människor. Stereotyper och diskriminering skapar ohälsa. Vi vill skapa ett samhälle där alla är inkluderade.

Trygghet

Miljöpartiet vill

Slå ihop de olika försäkringssystemen – sjukförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen och försörjningsstödet. På så sätt sparas administrationskostnader som istället kan gå till att höja grundnivån.
• Höja aktivitetsersättningen och sjukersättningen.
• Personer som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan jobba heltid eller alls ska ha rätt till en ersättning som går att leva på.
Införa A- kassa som omfattar alla oavsett anställningsform eller hur många timmar en arbetar.
Införa grundnivå i sjukpenningen så att även den som saknar sjukpenninggrundande inkomst (sgi) kan få ersättning vid sjukdom.
Ökad flexibilitet för att arbeta och studera med bibehållen sjukersättningen.
Slopa karensavdraget.
• Ingen skall nekas sjukpenning för tid som den redan varit sjukskriven.
Höja garantipensionen. Alla ska kunna leva på sin pension.

 

Självständighet

Miljöpartiet vill

Miljöpartiet vill:
Stärka lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Utökat stöd för att kunna vara självständig i det dagliga livet.
Stärka arbetet mot diskriminering av personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden.
Sänka normalarbetstiden till 35 timmar.
• Göra det enklare att starta upp och driva små företag.
• Uppmuntra en mångfald av företagsformer. Kooperativ, personalägda företag och sociala företag ska få lika goda förutsättningar att få lån som aktiebolag.
Tillgängliggöra fritids- och kulturaktiviteter.
• Hyresvärdar ska inte få ställa särskilda krav på potentiella hyresgästers inkomster.
• Införa förmånliga startlån för att alla som vill ska kunna köpa en första bostad.

 

Hälsa

Miljöpartiet vill

Försäkringskassans uppdrag och verksamhet ska först och främst handla om att stärka människor och om att främja rehabilitering.
Tandvård ska ingå i högkostnadsskyddet. Tänderna är en del av kroppen.
• H
jälpmedel ska inkluderas i högkostnadsskyddet.
Satsa på forskning om hälsa för personer med funktionsnedsättning så att fler får rätt vård och hjälp. Ny kunskap ska snabbt implementeras i verksamheterna.
Förstärka och utöka personliga ombud för personer med psykiskt funktionsnedsättning till att även omfatta unga från 16 år. Ombudet ska kunna vara ett stöd för ungdomar och deras föräldrar i kontakt med vård, skola och myndigheter.
Minska ensamhet med meningsfulla dagaktiviteter.
Stärka kunskap inom vården kring bemötande av hbtqi+-personer.
• Införa “bostad först” i alla kommuner vid hemlöshet och allvarlig psykisk ohälsa eller missbruk.

 

Förskola och skola

Miljöpartiet vill

• Anpassa förskolan och skolan så att den funkar för alla oavsett funktionsnedsättning.
• Motverka funkofobi i förskolan och skolan med ett normkritiskt arbetssätt.
• Satsa på kompetensutveckling för lärare och pedagoger om olika funktionsnedsättningar.
• Göra en nationell satsning för att öka representationen av människor med olika funktionsnedsättningar i det undervisningsmaterial som används.

Motverka funkofobi

Miljöpartiet vill

• Synliggöra personer med funktionsnedsättning i statistiken. Införa jämlikhetsdata med statistik som bygger på alla diskrimineringsgrunder. Jämlikhetsdata är viktigt för att samhället ska kunna garantera att vi når målet med att alla människors lika värde respekteras oavsett sexualitet, etnicitet, kön, könsidentitet, funktionsnedsättning, ålder, religion och tro.

 

Detta har vi gjort!

Miljöpartiet har

-Vi har tillsatt ett flertal utredningar – där flera lett till lagförslag som förbättrar situationen för personer med funktionsnedsättning ur olika perspektiv; t ex stärka rätten till assistans för behov av tillsyn och smalna av definitionen av normalt föräldraansvar.

-Även tillsatt utredningar för att stärka yrket personlig assistans, förbättrade regler för gode män och förvaltare samt utredning om statligt huvudmannaskap för assistans.

-Vi har sett till att vi fått ett institut för mänskliga rättigheter.

-Vi har ändrat lagen för att säkerställa att assistans ges även för väntetid och beredskap, och tillfälligt stoppat tvåårsomprövningarna av assistansersättningen.

-Vi har ändrat lagen så att andning och sondmatning tydligt utgör grundläggande behov för personlig assistans.

-Vi har höjt garantiersättningen avsevärt, sänkt skatten på sjuk- och aktivitetsersättningen och höjt bostadstillägget.

-Vi har tillfört extra medel till kommunerna för att de ska kunna höja habiliteringsersättningen och gett i uppdrag till översyn av frågan om habiliteringsersättningen för att göra utformningen av ersättningen mer likformig i kommunerna.

-Vi har skärpt lagstiftningen om bristande tillgänglighet som diskriminering, till att även gälla företag med mindre antal anställda.

-Vi har förbättrat lönestödet för personer med funktionsnedsättning, så att det blir tydligare för arbetsförmedlare, anställda och arbetsgivare vilket stöd som finns och hur det kan användas.

 

“Jag vill inte att ni ska vara hoppfulla. Jag vill att ni ska ha panik och agera som om huset stod i lågor. Folk säger alltid att de känner hopp inför att unga personer ska rädda världen, men det kommer vi inte att göra. Det finns helt enkelt inte tid att vänta på att vi ska växa upp och bli de som bestämmer.

Greta Thunberg 

Vanessa Nakate

Grundade Rise up Movement. Vanessa arbetar med att öka medvetenheten om faran med klimatförändringar. Hon leder kampanjen för att rädda Kongos regnskog och driver projekt för att installera solenergi till skolor. 

Foto unssc.org

Sheila Watt Cloutier

Lyfter den globala uppvärmningen, klimatförändringar och inuiters rättigheter. Polarområden som inuiter har levt med i årtusenden försvinner. Sheila fick Right Livelihood priset för sitt arbete med att uppmärksamma den arktiska klimatkrisen.

Foto speakers.ca

För att framtiden är jämlik och klimatsmart!
Miljöpartiets feministiska röst.