Hbtqi+

Vi vill skapa ett samhälle som håller ihop, där alla känner sig trygga och där alla människors lika värde och rättigheter är självklart. Fördomar och diskriminering skapar ohälsa och gör att vi krymper som människor. Vi håller regnbågsflaggan högt!

Familjer är olika

Alla barn ska ha rätt till alla sina föräldrar, två mammor, en pappa, två pappor, tre föräldrar eller fler. Alla  familjer ska samma rättigheter för barnens bästa.

Miljöpartiet vill

• Alla barn ska ha rätt till sina föräldrar och alla familjer ska ha lika rättigheter.
• Könsneutral familjepolitik så att fler inkluderas.
• Tredelad föräldraförsäkring så att fler än två personer kan ta hand om barn.
• Barn ska kunna ha fler vårdnadshavare än två.

Inkluderande sjukvård

Vård är viktig genom hela livet. Alla ska känna sig trygga i vården att vara öppna med vem de är och kunna få den hjälp och det stöd som du behöver. Oavsett vem du blir kär i, din könsidentitet eller ditt könsuttryck och oavsett hur din familj ser ut.

Miljöpartiet vill

• Stärk kunskapen inom all vård kring hbtqi+ perspektiv och bemötande av hbtqi+ personer.
• Medicinska ingrepp på barn med intersexvariation som inte är nödvändiga ska förbjudas.
• Att alla ska kunna lämna blod på lika villkor oavsett sexuell läggning.

 

Stärk transpersoners rättigheter

År 2009 införde Sverige en ny diskrimineringsgrund könsöverskridande indetitet och uttryck. Ändra fram till 2013 så tvångssteriliserade Sverige personer som ville ha könsbekräftande vård. Idag har vi en transperson som är minister i Sveriges regering och en transperson som har tävlat i melodifestivalen. Vi vill fortsätta att stärka transpersoners rättigheter.

Miljöpartiet vill

• Införa ett tredje juridiskt kön.
• Ändring av juridiskt kön ska kunna göras från 12 år utan könsbekräftande vård.
• Korta köerna för könsbekräftande vård.
• Öka kunskapen inom vården om transpersoner och säkerhetsställa ett bemötande fritt från transfobi.

 

Förskola och skola

Skolan har arbetat med jämlikhet och med att motverka diskriminering sedan 1969. Förskolan fick en egen läroplan 1998 och har sedan dess arbetat med jämlikhet. Vi vill stärka och utveckla detta viktiga arbete. Förskolan och skolan ska vara en trygg plats fri från homofobi och transfobi.

Miljöpartiet vill

Satsa på kompetensutveckling för lärare och pedagoger om hbtqi+ och antidiskriminering.
• Göra en nationell satsning för att öka representationen av hbtqi+ personer i det undervisningsmaterial som används.
• Motverka homofobi och transfobi i förskolan och skolan med ett normkritiskt arbetssätt.

 

Jämlikhetsdata

Miljöpartiet vill

• Införa jämlikhetsdata med statistisk som bygger på alla diskrimineringsgrunder. Jämlikhetsdata är viktigt för att samhället ska kunna garantera att vi når målet med att alla människors lika värde respekteras oavsett sexualitet, etnicitet, kön, könsidentitet, funktionsnedsättning, ålder, religion och tro.

 

Ökad trygghet

Miljöpartiet vill

• Stärk polisens kunskap om hbtqi+ och arbete mot hatbrott, hedersrelaterat våld, våld i nära relationer och diskriminering.
• Skärpta regler för ordningsvakter med en särskild lämplighetsprövning.
• Skärpa skadestånden för arbetsgivare som inte följer diskrimineringslagstiftningen.
• Stärka skyddet för hbtqi+ flyktingar.
• Trygghet på äldre dagar med fler regnbågsboenden för äldre.

 

Detta har vi gjort!

Miljöpartiet har

Föräldraförsäkringen har förändrats så att den fungerar bättre för stjärnfamiljer.

-Möjligheterna till mötesplatser för hbtqi-ungdomar har stärkts.

-Statsbidragen till hbtq-organisationer har höjts.

-Stärkt rättigheterna för samkönade par med barn. Om de är gifta eller registrerade partners från och med 2022 anses de automatiskt vara föräldrar, utan att behöva ansöka om det

-Föräldraskapspresumtionen har blivit könsneutral föräldraskapspresumtion – samkönade par ska nu slippa att genomgå närståendeadoption för att båda ska bli vårdnadshavare.

-En utredning har tillsatts för att göra föräldrabalken mer könsneutral.

-Polisens hatbrottsarbete har förstärkts, bland annat genom nya hatbrottsgrupper.

-Migrationsverket har fått i uppdrag att förbättra hbtq-kompetensen hos sin personal.
gett i uppdrag åt Socialstyrelsen för första gången tagit fram ett kunskapsstöd för vård och behandling av intersexpersoner.

-Transpersoner inkluderas nu äntligen i hets- och hatbrottslagen. Som första land i världen betalar vi ut ersättning till transpersoner som drabbats av det tidigare steriliseringskravet i könstillhörighetslagen.

-Reglerna har förbättrats för när två personer får barn efter att någon av eller båda föräldrarna har ändrat könstillhörighet och förenklats för samkönade par som inseminerar.

-En stor utredning om transpersoners levnadsvillkor har gjorts, som har levererat många förslag som nu bereds i regeringskansliet.

-Ensamstående kvinnor har fått rätt till insemination.

-Verkat för att en moderniserad könstillhörighetslag ska komma på plats genom att lägga fram ett utskottsinitiativ i Socialutskottet

-Varit drivande i att ändra så att ämnet “sex och samlevnad” nu blir “sexualitet, samtycke och relationer”. I det nya ämnet får frågor om hedersvåld, pornografi, normer och relationer större utrymme än idag.

-Ställt nya krav på lärarutbildningarna för att ge blivande lärare ökad kompetens om neuropsykiatriska funktionsvariationer samt sex och samlevnad

 

“Planeten är hetare än min pojkvän! Intersektionellt tänk där mänsklighet, kultur och queerness speglas är så viktigt när vi ska lösa klimatkrisen.

Pattie Gonia.

För att framtiden är jämlik och klimatsmart!
Miljöpartiets feministiska röst.