Klimat

Vi behöver agera nu! Vetenskapen är tydlig. Det räcker inte med små justeringar, vi behöver reformera systemen inom energianvändning, energiproduktion, industrin, transportsektorn, finanssektorn, byggandet och jordbruket, helt enkelt hela samhället. Vi kan klara av en enorm omställning, därför att vi måste!

Stopp för fossila bränslen år 2030

För att klara omställningen behöver vi sluta använda fossila bränslen, öka tempot i produktion av förnybar energi och minska vår energianvändning.

Miljöpartiet vill

• År 2030 är slutdatum för utvinning och användning av fossila bränslen.
Öka tempot i produktion och distribution av förnybar energi.
• Införa en nationell, regional och kommunal strategi för att minska energianvändningen.
• Klimatkompensera alla utsläpp, även de utsläpp vi gör i andra länder.
• Sverige ska även klimatkompenserar för den historiska utsläppsskulden vi har till utvecklingsländer.

 

Koldioxidbudget för att klara klimatmålen

För att klara klimatmålen behöver Sverige inför koldioxidbudget på alla nivåer i samhället. Den globala koldioxidbudgeten är den totala mängd koldioxid som kan släppas ut för att begränsa uppvärmning och klara klimatmålen. 

Miljöpartiet vill

• Införa en nationell koldioxidbudget för Sverige, för alla regioner, kommuner och företag.

 

Klimatsmarta transporter

Transporter står för en tredjedel av Sveriges utsläpp, därför behöver vi investera i klimatsmarta transporter. Vi vill underlätta för människor att välja tåget istället för att flyga.

Miljöpartiet vill

• Rusta upp järnvägsnätet.
• Laddinfrastruktur ska byggas i hela landet.
• Bygga höghastighetsbanor för tåg.
• Avveckla kommersiella flyglinjer för sträckor under 500 kilometer.
• Införa skatt och klimatkompensation på alla kommersiella flygresor.

Stärk biologiska mångfald och bind kol


Det räcker inte med att vi släpper ut mindre koldioxid. Vi måste även binda kol för att minska klimatkrisen. Kol kan bindas i skog, allt som växer i våtmarker, sjöar och hav.

Miljöpartiet vill

• Skydda all gammelskog.
• Skydda den fjällnära skogen som är Sveriges Amazonas.
• Sluta med kalhyggen och övergå till hyggesfritt skogsbruk som tar hänsyn till naturen.
• Återskapa och bevara våtmarker.
• Stärka den biologiska mångfalden genom att bygga ut den i hela Sverige såväl på landsbygd som i städerna.
• Ge naturen juridiska rättigheter och stärka lagar som förhindrar miljöförstörelse.

Lagstifta om Ekocid

Trots mer än 50 år av internationellt miljöarbete och kunskap om klimatförändringarna fortsätter exploateringen av naturen och utsläppen från fossila bränslen, med oöverskådliga konsekvenser för allt liv. Därför behöver vi tydliga, gemensamma regler som skyddar naturen. Ekocid, att förstöra naturen, behöver bli ett internationellt brott.

Miljöpartiet vill

• Ge naturen juridiska rättigheter och stärka lagar som förhindrar miljöförstörelse.
• Att Sverige påskyndar arbetat för att lagstifta internationellt om Ekocid.

Tid att leva - sänk arbetstiden till 35 timmar

Den psykiska ohälsan och stressen är stor i Sverige. Klimatkrisen kräver att vi minskar vår materiella produktion och konsumtion. Det är dags att vi ställer om vår livsstil och arbetar mindre!

Miljöpartiet vill

• Införa 35 timmars arbetsvecka som norm för heltid.
• Det ska bli enklare att dela, byta och låna av varandra, sälja begagnat och laga saker istället för att köpa nya saker.
• Klimatsmart ska löna sig både för privatpersoner och företag. Därför vill vi beskatta alla utsläpp och ta bort skatten för reparationer och begagnade saker.

 

Stärk försvaret och beredskapen

Kriget i Ukraina och coronakrisen har visat bristerna i Sveriges beredskap. Vi behöver säkra upp för krig, konflikter och naturkatastrofer. Säkra tillgången på dricksvatten och matförsörjning i hela Sverige.

Miljöpartiet vill

• Utöka försvaret och ge försvaret i uppdrag att stärka beredskapen för både kriser och naturkatastrofer t ex i form av extremväder som regn, översvämning, hetta och kyla.
• Införa allmän beredskapsplikt med fokus på att hantera följderna av klimatkrisen.

• Ställa om till lokala, ekologiska jordbruk med fokus på växtbaserad mat.
• Det offentliga ska gå före och servera mer vegetarisk mat i alla verksamheter.

Klimatsmart budget

En klimatklok budget är en budget i balans. Det är dags att skrota överskottsmålet att hela tiden öka vinsterna. För att ställa om behöver vi investera!

Miljöpartiet vill

Öka de statliga investeringarna för klimatomställning.
• Påskynda omställningen från linjär ekonomi till cirkulär ekonomi inom planetens gränser.
• Klimatneutralitet ska vara målet för statsbudget, regionbudget och kommunala budgetar.
• Skrota ständig tillväxt och ökat BNP som mål och inför istället mål kring välbefinnande och hälsa för att mäta samhällets framgång.
• Offentliga upphandlingar och investeringar ska användas för att påskynda omställningen.
• Genomföra en ny grön skattereform med syfte att sänka skatter på arbete och öka skatten på uttag från naturen och utsläpp av växthusgaser.
• Skapa en grön investeringsbank som underlättar offentliga och privata investeringar i klimatsmart teknik, produkter och resurseffektiv produktion.
• Investera pensionsfonder och försäkringsfonder hållbart och fossilfritt.

 

Rättvis och jämlik omställning

Omställningen måste vara rättvis. Hela Sverige ska med! Vi ska alla kunna känna oss trygga och bli delaktiga i den stora förändring samhället behöver göra.

Miljöpartiet vill

• Införa kompensatoriska insatser för de som drabbas av förändringar på arbetsmarknaden.
• Införa kompensatoriska insatser för glesbygd och mindre orter.
• Att vinster från naturresurser ska återföras till det lokala samhället.
• Samerna och deras mark ska respekteras. ILO 69 om ursprungsfolks rättigheter ska bli svensk lag.

• Höja grundnivån på sjukförsäkring, a-kassa, ekonomiskt bistånd och pension så att alla får en grundtrygghet att leva på.
• Skapa ökad delaktighet och medborgarinflytande.
• Förbjuda vinster i välfärden. Våra gemensamma skattepengar ska gå till allas våra behov inte till vinst.


Öka tempot på EU:s klimatarbete

Vi vill skynda på den globala omställningen. EU spelar en viktig roll för att skapa förändring.

Miljöpartiet vill

• Sverige ska verka för en skärpning av EU:s klimatpolitik så att EU blir klimatneutralt senast 2040.
• Stödet till låginkomstländers omställning och investeringar i energieffektiviseringar och förnybar energi ska öka.
• EU ska verka för ett omedelbart stopp för fossila subventioner och stopp för investeringar i ny utvinning av fossila bränslen.
• Stärka skyddet för ekosystem både på land och i hav och sjöar.

 

Detta har vi gjort!

 

Miljöpartiet har

-Tack vare höjda krav och nya stöd befinner sig svensk industri mitt inne i en revolutionerande klimatomställning.

-En bindande klimatlag tvingar alla framtida regeringar att ta fram en plan för att minska utsläppenär klubbad.

-Klimatskatt på flyg har införts.

-Bränslebyte från fossilt till förnybart för bilar ökar.

-Andelen laddbara bilar i nybilsförsäljningen ökar lavinartat.

-Mängden laddstolpar har de senaste åren mångdubblats och fortsätter öka i rasande takt.

-Sverige har fått ett mål om 100 procent förnybar elproduktion senast 2040.

-Momsen på reparationer har sänkts.

-Mer pengar till ladda hemma-stöd, ny biogasproduktion och andra lokala klimatinvesteringar i hela landet.

-Stöd till industrin för ny grön teknik mot nollutsläpp har skapat förutsättningar för framtidens gröna industrier.

-Nattåg rullar inom kort ut i Europa igen.

-Miljöpartiet har genom våra gröna ministrar höjt EU:s klimatambitioner. Tack vare vår reform the Swedish Proposal har det blivit tio gånger dyrare att släppa ut koldioxid i EU. Reformen uppskattas leda till utsläppsminskningar motsvarande 50 gånger Sveriges årliga utsläpp.
Kollektivtrafik byggs ut över hela landet tack vare vår satsning på stadsmiljöavtal, där kommuner får finansiering av staten i utbyte mot satsningar på kollektivtrafik.

-Elbussar har blivit billigare att köpa in med en statlig premie som sätter fart på marknaden.

-Vi har satt igång ett uppdrag om att utveckla kollektivtrafiken i landsbygden.

-Vi har storsatsat på Sveriges järnväg och tåget har nu bättre punktlighet än inrikesflyget.

 

En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Gro Harlem Brundtland

“Den gröna omställningen måste bygga på rättvisa och jämlikhet!

Kate Raworth

Naturens rättigheter

Vi står inför en rad problem: extremväder, förlust av ekosystem och biologisk mångfald, risk för finansiell kris, ökad ojämlikhet, konflikter och krig. Omställningen kräver finansiella resurser, ändrad livsstil och ändrade konsumtionsvanor. Istället för att se naturen som något som människor kan äga måste vi se att naturen har ett eget värde och rättigheter. En stor del i omställningen är att återskapa naturen, att binda kol i skogar, hav och våtmarker. Naturen är en självgående koldioxidsänka som fungerar och är avgörande i kampen mot klimatkrisen!

Trots mer än 50 år av internationellt miljöarbete och kunskap om klimatförändringarna fortsätter exploateringen av naturen och utsläppen från fossila bränslen, med oöverskådliga konsekvenser för allt liv. Därför behöver vi tydliga, gemensamma regler som skyddar naturen. Därför vill vi att Sverige ska skynda på arbetet med att lagstifta om Ekocid – att förstöra naturen måste bli ett internationellt brott.

“Vi måste sluta tävla mot varandra. Vi behöver börja att samarbeta och dela på de resurser som planeten har kvar på ett rättvist sätt.

Greta Thunberg

För att framtiden är jämlik och klimatsmart!
Miljöpartiets feministiska röst.