Rättvisa

Vi vill se ett Sverige som håller ihop. Ett jämlikt samhälle är ett samhälle som är bra för alla. Under lång tid har klyftorna i Sverige ökat. Ojämlikhet drabbar inte bara de fattiga, ojämlikhet skadar den sociala sammanhållningen i samhället, tilliten och gemenskapen. Stora klyftor leder också till statuskonsumtion vilket bidrar till ökad miljöförstöring. 

Ojämlikhet är orättvist och det är slöseri med människors potential. Klyftorna gör också att vi blir rädda för varandra och börjar leta efter syndabockar och främlingsfientlighet och rasism breder ut sig. Social rättvisa innebär ekonomisk jämlikhet, social trygghet, jämlika livschanser och ökade möjligheter under hela livet. Alla ska med!

Trygghetsförsäkting

Miljöpartiet vill

Slå ihop de olika försäkringssystemen, sjukförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen och försörjningsstödet, på så sätt sparas administrationskostnader som istället kan gå till att höja grundnivån så att alla får en trygghet att leva på.
• A-kassan ska omfatta alla på arbetsmarknaden, alla ska ha en trygghet.
• Införa en grundnivå i sjukpenningen så att även den som saknar sjukpenninggrundande inkomst ska få ersättning vid sjukdom.

Tryggt boende

Miljöpartiet vill

• Öka det statliga investeringsstödet för fler klimatsmarta bostäder.
• Hyresvärdar inte ska få ställa särskilda krav på hyresgästers inkomster.
• Införa förmånliga startlån för att alla som vill ska kunna köp en första bostad.
• Införa en nationell hemlöshetsstrategi. Alla ska ha tak över huvudet och vi vill motverka hemlöshet genom att införa “bostad först” i alla kommuner.
• Stoppa vräkningar av barnfamiljer.
• Nyanlända som beviljats uppehållstillstånd skall ha rätt till ett stadigvarande boende.

 

Säkra anställningar

Miljöpartiet vill

• Fasta anställningar ska bli norm i välfärden, istället för timanställningar och visstidsanställningar.
• Ta bort ofrivilliga delade turer inom välfärden.
• Invandrad arbetskraft ska inte utnyttjas, lika lön för lika arbete ska gälla för alla som arbetar i Sverige.
• Underlätta validering av yrkeskunskaper och akademiska meriter från utlandet.

 

Stärkt tillit i samhället

Miljöpartiet vill

Stärka upp arbetet med att motverka diskriminering i hela samhället, istället för att polarisera människor mot varandra i vi och dom.
• Öka gemenskapen genom att stärka den lokala demokratin.
• Ungdommar ska få vara med och påvärka, sänk rösträtten till 16 år.
• Öka gemenskapen och satsa på att bryta människors ensamhet. Till exempel genom att inför lokala tidsbanker där människor kan byta tjänster med varandra.
• Gör det enklare för människor att dela, byta och låna med varandra.

Jämlika och gröna skatter

Miljöpartiet vill

• Grön skatteväxling – det ska kosta att släppa ut koldioxid och förstöra miljön och det ska vara billigare med ekologiska produkter, att återanvända och återbruka.
• Sänka skatten för de med lägre inkomster genom att höja grundavdraget.
• Sänka skatten för människor på landsbygd genom att höja grundavdraget.
• Återinföra en högre skatt för de med de högsta inkomsterna.
• Införa en gemensam lägstanivå på bolagsskattesatsen på EU-nivå.
• Införa en skatt på finansiella transaktioner tillsammans med andra EU-länder.
• Skärpa arbetet mot skatteflykt genom att låta internationella företag redovisa sina vinster separat för varje enskilt land de är verksamma i.

 

Rättvis och klimatsmart pension

Miljöpartiet vill

Höja den allmänna pensionen. Alla ska kunna leva på sin pension.
• Pensionen ska vara jämställd och jämlik.
• Höja grundavdraget för för låg och medelinkomsttagare.
• Införa garantipensionen på lika villkor, även om en inte bott i Sverige under hela arbetslivet.
• Pensionsfonderna ska investeras klimatsmart och inte gå till investeringar i fossil verksamhet.

 

Detta har vi gjort!

Miljöpartiet har

-infört ett rejält bidrag till kommunerna för att skolan ska bli mer jämlik över hela landet. Jämlikhetsbidraget omfattar över sex miljarder kronor varje år och är utformat så att alla får mer – men de kommuner och skolor som har det tuffast får mest. Pengarna ska gå till att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet

Vi har tillsatt en utredning om skarpare sanktioner mot diskriminering och trakasserier.

-Diskrimineringsombudsmannen och de lokala antidiskrimineringsbyråerna har stärkts.

-Fler hatbrottsgrupper har inrättats inom Polisen.

-Lagstiftningen om bristande tillgänglighet som diskriminering har skärpts till att även gälla företag med ett färre antal anställda.

-Diskrimineringslagen har skärpts så att fler behöver göra mer förebyggande arbete mot diskriminering.

-Barnkonventionen har gjorts till svensk lag.

-En institution för mänskliga rättigheter inrättades den 1 januari 2022.

-Vi har tillsatt en utredning om hur vi kan stärka grundlagen för att skydda demokratin.

-Den nationella kraftsamlingen ”Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati” har genomförts för att säkerställa en levande och uthållig demokrati för framtiden.

-Det internationella arbetet med fackliga rättigheter och mänskliga rättigheter i arbetslivet har stärkts och fördjupats.

-Institutet för mänskliga rättigheter inrättades 2022.

-Möjligheterna till inflytande för människor i områden med svag demokratisk delaktighet har stärkts, genom särskilda resurscentrum och satsningar på insatser för att främja ett högt och mer jämlikt valdeltagande.

 

”Aldrig någonsin har den kapitalistiska tanken om  ständig tillväxt lyckats ge befolkningen bättre livsvillkor utan att det samtidigt har fått negativa konsekvenser för någon annan livsform.

Vandana Shiva

Kate Raworth

Nationalekonomen som ifrågasätter ständigt tillväxt och ökat BNP som ett mått på framgång. Kate är känd för sitt arbete med Donut Ekonomi, en ekonomisk modell som bygger på hållbarhet inom planetens gränser och social hållbarhet. Det är en modell för hur vi kan skapa cirkulära samhällen.

Foto kateraworth.com

Diénaba Beye Traoré

Jurist som kämpar för omställning till hållbart fiske så att fiskbestånden kan återhämta sig och att fisken räcker för lokalbefolkningens behov. Dianaba arbetar med Sub-regional Fisheries Commission.

Foto itlos.org

För att framtiden är jämlik och klimatsmart!
Miljöpartiets feministiska röst.